Wat houdt het lidmaatschap in?

In het geval van overlijden heeft u recht op:

 • het verzorgen van de uitvaart
 • ledenkorting op de rekening van de uitvaart
 • kortingsbedrag op de grafkist, het drukwerk en rouwadvertenties
 • gebruik van onze aula in het gebouw ‘De Hege Stins’ en de koets (alleen in Eastermar)

Onze bode coördineert en verzorgt de uitvaart in overleg met de familie en/of andere nabestaanden. Dit geldt ook als u niet meer in Eastermar woont en de uitvaart ergens anders verzorgt. In dat geval neemt u wél contact met de bode van De Laatste Eer, die dan besluit wie de uitvaartverzoring op zich neemt.

Wat betreft de totale kosten van de uitvaart heeft u recht op aftrek van de ledenkorting.Deze bedraagt € 1.450.

Uw lidmaatschap dekt in ieder geval de volgende kostenposten: die van de bode, de dragers en een deel van de bekisting. Afhankelijk van de keus van de nabestaanden is de prijs van een kist variabel.
Kosten die niet worden gedekt door het lidmaatschap van De Laatste Eer zijn:

 • De kosten van de teraardebestelling of crematie (zoals het grafdelven, de crematiekosten en de materiaalkosten)
 • De kosten voor de koffie en de bediening
 • De advertentiekosten
 • De drukkosten voor rouwkaarten en de liturgie
 • De grafbloemen, versieringen en dergelijke
 • De aankoopkosten van het graf (via de Protestantse Gemeente Eastermar)*
 • De grafsteen

U moet dus rekening houden met het feit dat de kosten behoorlijk kunnen oplopen. U kunt hiervoor een (aanvullende) uitvaartverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Mocht u een bedrag van de ledenkorting overhouden, dan kunnen de niet gedekte kosten eventueel alsnog worden gedekt door uw lidmaatschap. Voor vragen kunt altijd mailen naar info@dle-eastermar.nl.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

Het lidmaatschap is om een veelvoud aan redenen zeer aan te bevelen. Ten eerste heeft De Laatste Eer een drie-jarig contract met haar eigen bode. In dit contract zijn afspraken gemaakt over de kosten en de kwaliteit van de uitvaarten. Daarnaast heeft de vereniging verschillende prijsafspraken gemaakt met partijen die bij een uitvaart betrokken zijn – het drukwerk, de grafkistenmaker en de NDC mediagroep (voor de rouwadvertenties) bijvoorbeeld. Bovendien zijn het gebruik van de eigen aula en koets gratis voor onze leden. Hierdoor drukt De Laatste Eer de kosten voor haar leden aanzienlijk. Daarnaast heeft de vereniging afspraken gemaakt met de Uitvaartverzekering Twenthe voor het eventueel aanvullend verzekeren van de uitvaartkosten, maar als lid beslist u uiteraard zelf of u hier gebruik van wilt maken.

Een niet-lid geniet heeft deze voordelen niet. Als u geen lid bent van onze vereniging wordt de uitvaart niet door onze vereniging verzorgd, en heeft u geen recht op de ledenkorting van € 1.450,-. De uitvaart zal in dit geval verzorgd moeten worden door een commerciële partij. Hierbij kan de bode van De Laatste Eer een rol spelen, maar dat is niet vanzelfsprekend. De tarieven zullen dan aanmerkelijk hoger zijn en kunnen wel oplopen tot drieduizend euro per uitvaart. Een lidmaatschap is dus op alle fronten een wijs besluit.

De contributie

Leden betalen een jaarlijks contributiebedrag. Dit bedrag wordt elk jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Het jaarlijks contributiebedrag bedraagt momenteel: 

€ 32,50 voor leden vanaf 23 jaar

€ 20,00 voor jeugdleden van 18 tot 23 jaar

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, mits één ouder lid is.

Degene die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledige jaar het contributiebedrag. Bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van het contributiebedrag verschuldigd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Ledenkorting

De ledenkorting wordt elk jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De ledenkorting bedragt momenteel € 1.450,00. De ledenkorting kan lager zijn als iemand later lid is geworden en daardoor korter contributie heeft betaald.

Om aanspraak te kunnen maken op de ledenkorting is het van belang dat de uitvaartvereniging een dienst verleent bij de uitvaart. Als dat niet het het geval is, wordt de vereniging als een verzekeringsmaatschappij beoordeeld en kan er geen ledenkorting worden toegepast. Als de uitvaart door een andere uitvaartondernemer wordt verzorgd, of elders in het land plaatsvindt, moet in ieder geval de financiële afhandeling van de uitvaart door Uitvaartvereniging De Laatste Eer worden verzorgd.

De penningmeester betaalt in eerste instantie alle rekeningen. De ledenkorting wordt vervolgens van de totale kosten afgetrokken. Het deel wat overblijft wordt aan de nabestaanden gefactureerd. Om de aula en de koets betaalbaar te houden, worden de kosten daarvan omgeslagen naar een een vastbedrag per uitvaart. Deze zogenaamde "verenigingskosten" zijn voor 2019 vastgesteld op op € 250,00 per uitvaart. Deze kosten worden dus ook in rekening gebracht als er geen gebruik wordt gemaakt van de aula en/of de koets.

* Voor het verkrijgen van grafrechten wordt u verzocht contact op te nemen met het College van Rentmeesters van de Protestantse Gemeente Eastermar via K. Dijkstra (penningmeesterkrm@pgeastermar.nl).

begraafplaats Eastermar